Jobs

 

want to Join the team? 

 

ຖ້າທ່ານມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີມງານຂອງພວກເຮົາ, ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ ຊັ້ນ 3 ອາຄານ K&C Building, ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານສາມາດສົ່ງ CV ທີ່ອີເມລ aolsen@digitalmonkey.la ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໂທ: 030 5834 058.

ຕໍາແໜ່ງ: ນັກພັດທະນາເວັບໄຊ (ມີປະສົບການມາກ່ອນ)
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
• ວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດຂອບເຂດໂຄງການ 
• ຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
• ສ້າງແຜນງານ ແລະ ຈັດກຽມຂໍ້ມູນເພື່ອພັດທະນະເວັບໄຊ 
• ປະຊຸມກັບຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ນັກອອກແບບ ເພື່ອກຽມນຳສະເໜີລູກຄ້າ 
• ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບນັກອອກແບບເພື່ອອອກແບບພາບລວມຂອງເວັບໄຊ 
• ນຳສະເໜີພາບລວມຂອງເວັບໄຊເພື່ອລວບລວມຄໍາຕິຊົມຕ່າງໆ
• ແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາຕາມຄໍາຕິຊົມທີ່ໄດ້ຮັບ
• ຈັດຫາອຸປະກອນ (Hardware) ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
• ວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບຖານຂໍ້ມູນຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ຮັບ
• ທົດສອບ ແລະ ຈັດທໍາຄູ່ມືເພື່ອໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ
• ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບປະທານບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານງານເພື່ອກວດກາເອກະສານໂຄງການຕ່າງໆ
• ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກພັດທະນາຄົນອື່ນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ 
• ເຮັດວຽກງານອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ
• ມີປະສົບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເວັບໄຊສ໌ມາກ່ອນ
• ມີທັກສະໃນການຂຽນໂປຣແກຣມທີ່ຊຳນິຊຳນານ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ WordPress
• ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບພາສາ HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
• ວິເຄາະປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
• ສາມາດຈັດການວຽກງານຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້
• ເງິນເດືອນ $800 ຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ຕາມຄວາມເໜາະສົມ


ENGLISH VERSION
Experienced Web Developer

RESPONSIBILITIES
• Analyzes and establishes project scopes and activities.
• Formulates design and web style based on clients’ brief such as layout, color schemes, and the medium of communication.
• Generates a timeframe and list of information required to develop site.
• Meets with project managers and designers before presenting draft to clients.
• Cooperate with web designers to match visual design intent.
• Presents draft design for clients’ evaluation.
• Designs and apply special functions as specified in clients’ brief (if required).
• Generate list of required hardware and tools to be used as the medium at the clients’ event(s) and maintain said hardware used. 
• Formulate and design application to be used at clients’ events.
• Plans and designs databases by evaluating client needs.
• Tests on developed applications and documentation.
• Works closely with CEO and COM to review technical documents for projects.
• Mentors other developers in the fulfillment of their responsibilities.
• Works on other tasks assigned by the CEO.

REQUIREMENTS
• Work experience in web programming
• Proficient programming skills and in-depth knowledge of WordPress
• Familiarity with the following programming languages: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
• Aggressive problem diagnosis and creative problem-solving skills.
• Strong organizational skills to juggle multi tasks within the constraints of project timelines.
• Salary compensation at $800.00 per month.

 

HOW TO APPLY
If you think you have the skills and will and right attitude to be part of our young and dynamic team, you are welcome to visit our office at the 3rd Floor of the K&C Building, Sisavath Village, Chanthabouly District. You can also send your updated CV to aolsen@digitalmonkey.la or call us at 030 5834 058.

 

Unsolicited applications can always be sent to info@digitalmonkey.la